top of page
logo 2.4.1 FINAL outline.tif

ALGEMENEVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Gorilla gym te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.gorillagym-vlissingen.nl en op te vragen bij de Gorillabalie in Gorilla gym te Vlissingen. 

 

Gorilla gym: Daarmee bedoelen we de diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Gorilla gym te Vlissingen (GYM FACTORY B.V.).

Gorilla gym pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij Gorilla gym.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Gorilla gym kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Gastheer/vrouw: Onze Gorilla gym medewerker die zorgt voor het beheer van Gorilla gym.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. 

Inschrijving: Een inschrijving waardoor je lid wordt van Gorilla gym. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 5 jaar. Tussen 5 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op Gorilla gym met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 5 en de 16 jaar oud bent, ben je enkel welkom om deel te nemen aan de Kids kickboxing lessen. 
Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Gorilla gym kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Gorilla gym pas is. 

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen Gorilla gym en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

Gorillabalie: De balie bij de entree van Gorilla gym.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij Gorilla gym. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.gorillagym-vlissingen.nl); of
2. Bij Gorilla gym door het invullen van het inschrijfformulier bij de Gorillabalie. In geval van nood of indien je jeugdlid wilt worden hebben we ook nog gewoon papieren inschrijfformulieren in Gorilla gym.

b. Indien je je inschrijft bij Gorilla gym, heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 11 b van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Gorilla gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Als je lid wordt van Gorilla gym, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Gorilla gym besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in Gorilla gym binnen te komen heb je jouw eigen Gorilla gym pas nodig.

 

ARTIKEL 3: GORILLA GYM PAS

a. De Gorilla gym pas is eigendom van Gorilla gym en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Bij onze lidmaatschappen kun je op doordeweekse dagen eenmalig een vriend/vriendin meenemen voor een proeftraining. Je vriend dient ook de algemene voorwaarden en huisregels te accepteren voor gebruik van Gorilla gym. 

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Gorilla gym pas en het lidmaatschap. 

d. Indien je je Gorilla gym pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij de Gorillabalie. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de Gorillabalie, waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in Gorilla gym. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van Gorilla gym en tot de virtuele groepslessen die door Gorilla gym worden aangeboden. 

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, let op, na 1 jaar wordt (bij het verlengen) de abonnementsprijs zonder korting in rekening gebracht. Hierna kun je ervoor kiezen om of; een nieuw contract inclusief korting af te sluiten voor wederom een jaar, of om het abonnement voor onbepaalde tijd door te laten lopen zonder korting (maandelijks opzegbaar).

 

ARTIKEL 5: EXTRA’S

a. Gorilla gym heeft een gratis watervoorziening in de gym aanwezig. Deze is te gebruiken voor alle leden en meegenomen vrienden. Het is verplicht om hierbij een drinkbeker of te wel bidon te gebruiken. Direct met de mond onder de kraan hangen, is niet toegestaan in verband met hygiëne voor de andere leden.

b. Bij de Gorillabalie is het mogelijk om extra kickboxing lessen aan te schaffen indien dit nog niet in jouw abonnement is inbegrepen.

c. Bij Gorilla gym bieden wij nieuwe leden de mogelijkheid tot het volgen van maximaal 3 persoonlijke begeleidingslessen. Geef bij het personeel aan dat je hier gebruik van wenst te maken, en de afspraken kunnen worden gepland. Tijdens de persoonlijke begeleiding, wordt er uitleg gegeven over de apparaten en het gebruik hiervan. Indien er na de begeleidingslessen nog steeds vragen zijn, dan kunnen die altijd vrijblijvend aan het personeel van Gorilla gym gesteld worden. 

 

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in Gorilla gym.

b. Als je lid wordt bij Gorilla gym brengen wij inschrijfgeld in rekening. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 

d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de Gorillabalie en de volgende betalingen maandelijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

e. Indien je kiest voor een betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats via SEPA automatische incasso tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

f. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. 

g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

i. i. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

j. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. Gorilla gym geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we Gorilla gym dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in Gorilla gym moeten uitvoeren.

b. We willen Gorilla gym goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. 

 

ARTIKEL 8: GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. De aanpassingen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

b. Gorilla gym behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.

c. Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Gorilla gym te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Gorilla gym op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

d. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Gorilla gym in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de huisregels die de naam en/of de gang van zaken van Gorilla gym en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Gorilla gym het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Gorilla gym te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

e. Gorilla gym mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters (minimaal 6 personen), onverwachte en/of langdurige ziekte van trainers etc. De annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

f. Een mondbeschermer/bitje is verplicht voor iedereen die de kickbokslessen volgt. Zonder mondbeschermer/bitje kan de trainer aan de sporter het recht op de les ontzeggen.

g. Neem alleen deel aan de lessen/trainingen die passen bij jouw conditieniveau. Wanneer de trainer vindt dat je aangemeld bent voor een les/trainging die niet bij jouw conditieniveau past, zal de trainer besluiten of je kunt deelnemen aan de les/training of dat je niet mee kunt doen.

h. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen de trainingsruimte te verlaten zonder toestemming van de instructeur.

i. Drink voldoende, bij vochttekort treedt concentratieverlies op.

 

ARTIKEL 9: HOOFDREGELS

a. Algemeen

1. Behandel elkaar ten alle tijde op een respectvolle manier.

2. Discriminatie of andere vormen van ongewenst gedrag worden bij onze sportschool niet getolereerd.

2. Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

3. Roken, alcohol, drugs en prestatie bevorderende middelen zijn bij Gorilla gym ten strengste verboden.

4. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan.

5. Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u uw mobiele telefoon op stil te zetten of uit te schakelen. Het voeren van luidruchtige (telefoon) gesprekken is niet toegestaan.

6. Tijdens de training draagt u schone en correcte sportkleding. Neem bij het volgen van meerdere lessen en/of trainingen (achter elkaar) extra schone sportkleding mee en een extra handdoek.

7. Huisdieren zijn niet toegestaan.

b. Fitnesszaal

1. Handdoek gebruiken op de toestellen.

2. Spullen en gewichten terugplaatsen op de plek waar het hoort. Geen gewichten aan de toestellen laten hangen.

3. Verboden met straatschoenen in de zaal te lopen.

4. Na het gebruik van cardio apparaten en/of fitnessapparaten deze direct schoonmaken met desinfecterend middel.

5. Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de zaal.

6. Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf).

7. Bidons en flesjes goed afgesloten houden.

8. Het is verplicht om dichte schoenen te dragen in de fitnesszaal.

c. Vechtsportzaal

1. Het is verboden met schoenen de zaal te betreden. 

2. Attributen op de juiste plek terugplaatsen.

3. Tassen in de lockers Note: Zodra de lockers vol zijn of de tassen te groot, dan moeten deze in de zaal, rechts bij/in de kast geplaatst worden. Leg geen tassen bij de stootzakken of een andere plek, want anders hebben de sporters die bij de stootzakken staan daar last van. 

4. Verboden te eten en het gebruik van blikjes drinken in de zaal

5.  Shirts aanhouden (dus geen ontbloot bovenlijf)

6. Bidons en flesjes goed afgesloten houden.

d. Kleedkamers

1. Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.

2. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.

3. Gorillagym stelt lockers ter beschikking.

e. Kinderen

1. Als leeftijdgrens geldt 5 jaar of ouder. Het aanmeldingsformulier dient dan door één van de ouders of voogd ondertekend te worden. Kinderen onder 15 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de fitnessruimte van Gorilla gym verblijven.

2. Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van Gorilla gym, is voor eigen risico van ouder/voogd.

f. Huis en Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

1. De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

2. De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.

3. De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

4. De ouder/verzorger zal moeten wachten tijdens de les van zoon/dochter bij de Gorillabalie of elders.

5. De ouder/verzorger ziet erop toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.

6. De ouder/voogd spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

 

ARTIKEL 10: MEDISCHE GEGEVENS/OPSCHORTING ABONNEMENT

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je in overleg me het personeel van Gorilla gym, maximaal 6 maanden je abonnement opschorten of deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan (middels e-mail) bij ons aan te geven dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent om gebruik te kunnen maken van je overeenkomst.

b. Wij verzoeken om relevante medische gegevens/medische beperkingen dan wel chronische ziektes met het Gorilla gym personeel te delen (bijvoorbeeld astma), zodat wij hier adequaat op kunnen reageren indien dit nodig is.

c. Indien er kan worden aangetoond dat er sprake is van een zwangerschap, dan is opschorting van het abonnement tot maximaal 6 maanden mogelijk.

d. Opschorting van je lidmaatschap om welke andere reden dan ook is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 11: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

b. Je kunt je overeenkomst schriftelijk opzeggen middels e-mail (info@gorilla-gym.nl) of door je opzegging per post te versturen naar Gorilla gym, Paul Krugerstraat 251, 4382MH Vlissingen. Mondeling of op andere wijze opzeggen is niet mogelijk. Een opzegging is pas definitief, indien er een schriftelijke bevestiging/e-mail van de opzegging is gegeven door het personeel van Gorilla gym.

c. Wij streven ernaar in Gorilla gym een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Gorilla gym je de toegang tot Gorilla gym ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Gorilla gym.

d. Samen sporten wordt bij Gorilla gym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de Gorilla gym wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

e. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Gorilla gym hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot Gorilla gym blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Gorilla gym de overeenkomst beëindigen.

 

ARTIKEL 12: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden maximaal 3 persoonlijke begeleidingslessen aan voor nieuwe leden van Gorilla gym. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Gorilla gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen. 

c. De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.

d. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar Gorilla gym. Gorilla gym stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Gorilla gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 week bewaard.

e. Het is verboden om de spullen in de lockers te laten voor de volgende dag.

 

ARTIKEL 13: VERTROUWENSKWESTIES

2.1 Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel bij Gorilla gym. Om leden te helpen die ermee te maken hebben, zijn er een vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Khalid Zarin is de vertrouwenspersoon binnen Gorilla gym.

2.2 De vertrouwenspersoon is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.

2.3 Ook heeft de Vechtsport Autoriteit een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hier informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

 

ARTIKEL 14: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met Gorilla gym zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in Gorilla gym en in tweede instantie tot het mailadres van Gorilla gym (info@gorilla-gym.nl).

 

ARTIKEL 15: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Gorilla gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om Gorilla gym, maken wij gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om Gorilla gym 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

ARTIKEL 16: CONTACTGEGEVENS GORILLA GYM KLANTENSERVICE

a. De contactgegevens van Gorilla gym:
E-mail: info@gorilla-gym.nl 
Adres: Gorilla gym, Paul Krugerstraat 251, 4382MH Vlissingen

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Gorilla gym:www.gorillagym-vlissingen.nl

 

ARTIKEL 17: SLOTBEPALINGEN

a. Met het betreden van Gorilla gym geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

b. De voorwaarden kunnen tussentijds door Gorilla gym worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

c. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gorilla gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

d. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Gorilla gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gorilla gym is gevestigd.

 

Versie per 12 augustus 2022

Openingstijden & Contact

 

365 dagen geopend

Ma - Vrij 08:00 - 22:00 uur 

Za - Zo 08:00 - 20:00 uur

(0118) 415 015

info@gorilla-gym.nl

KvK: 78555574

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram

unleash the Gorilla!

Locatie

 

Paul Krugerstraat 251

4382 MH Vlissingen

Nederland

Schermafbeelding 2020-09-09 om 11.20.00.
bottom of page